Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП Украины) с комментариями к статьям

Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс (статті 144, 145, 147, 148-1 - 148-5 і 188-7).

Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право голова, члени комісії та уповноважені комісією посадові особи.

 

Коментар:

Правовими підставами діяльності органів Національної комісії з питань регулювання зв'язку та Адміністрації зв'язку та радіочастот є Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 p., «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 p., Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України, затверджене Указом Президента України від 21.08.2004 p., та інші нормативно-правові акти.

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України (далі - Комісія) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Комісія є органом регулювання у сферах телекомунікацій, надання послуг поштового зв'язку, підкон-трольним Президенту України.

Основними завданнями Комісії є: проведення єдиної державної політики регулювання в галузі зв'язку; здійснення державного регулювання та нагляду в галузі зв'язку з метою максимального задоволення попиту споживачів на послуги зв'язку, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, розвитку та модернізації мереж зв'язку з урахуванням інтересів національної безпеки; забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України і функціонування ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку на основі збалансування інтересів суспільства, операторів та користувачів цих послуг; сприяння розвитку конкуренції та підприємництва, забезпечення рівних умов діяльності суб'єктів усіх форм власності, вдосконалення механізмів регулювання ринкових відносин у галузі зв'язку.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань бере участь у формуванні та реалізації державної політики у галузі зв'язку, розробляє механізми її реалізації; готує пропозиції щодо вдосконалення механізмів регулювання в галузі зв'язку, забезпечення ринкової збалансованості в цій галузі; реалізовує державну стратегію розвитку галузі зв'язку; вносить пропозиції до органів державної влади щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, стандартів у сферах телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку, а також користування радіочастотним ресурсом України; видає нормативні акти з питань, що належать до компетенції Комісії, та контролює їх виконання; бере участь у розробленні проектів Концепції розвитку телекомунікацій України, інших концепцій щодо регулювання в галузі зв'язку, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України на відповідний рік, Програми діяльності Кабінету Міністрів України; створює у межах своїх повноважень відповідні умови для виконання Концепції розвитку телекомунікацій України шляхом реалізації державної тарифної політики, впровадження конкуренції та створення сприятливого інвестиційного клімату у сфері телекомунікацій; забезпечує державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунікації та поштовий зв'язок, координує та контролює здійснення державного нагляду щодо користування радіочастотним ресурсом України; здійснює відповідно до законодавства України ліцензування та реєстрацію у сфері надання телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв'язку, а також користування радіочастотним ресурсом України; бере участь у розробленні та погоджує проекти Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог законодавства України; здійснює розподіл, присвоєння, облік номерного ресурсу, видачу та скасування дозволів, нагляд за використанням номерного ресурсу; здійснює контроль за якістю телекомунікаційних послуг та задоволенням попиту споживачів, за виконанням Плану використання радіочастотного ресурсу України та здійсненням радіочастотного моніторингу; здійснює відповідно до закону тарифне регулювання у сфері телекомунікацій, встановлює граничні або фіксовані тарифи на загальнодоступні послуги, тарифи на надання в користування каналів електрозв'язку операторів телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку цих послуг, встановлює порядок взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, а також здійснює регулювання тарифів на послуги поштового зв'язку, встановлює тарифи на роботи (послуги) Українського державного центру радіочастот та розміри плати за видачу дозволів на експлуатацію; дає дозвіл операторам, провайдерам телекомунікацій на встановлення спеціальних тарифів для інвалідів та соціально незахищених осіб на загальнодоступні телекомунікаційні послуги; здійснює організаційно-правове забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку; приймає відповідно до Закону України «Про телекомунікації» рішення про покладання на операторів телекомунікацій обов'язків щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам із застосуванням механізму компенсації збитків, установленого Кабінетом Міністрів України; і приймає в межах своєї компетенції рішення, які є обов'язковими для виконання суб'єктами ринку телекомунікацій та ринку надання послуг поштового зв'язку; застосовує в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення до суб'єктів ринку телекомунікацій та ринку надання послуг поштового зв'язку; бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики у галузі зв'язку (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства); передає до Антимонопольного комітету України матеріали в разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; звертається до суду з відповідними позовними заявами в разі порушення суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринку телекомунікацій та ринку послуг поштового зв'язку, законодавства про телекомунікації та про поштовий зв'язок, а також з позовами про скасування державної реєстрації у випадках, передбачених законом тощо.

Комісія має право: залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції; утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи, залучати на договірній основі фахівців для підготовки проектів актів законодавства, здійснення їх експертизи та надання консультацій; представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України; отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу визначену законодавством інформацію для виконання покладених на неї завдань; отримувати безоплатно від операторів, провайдерів телекомунікацій, а також операторів поштового зв'язку статистичну звітність в обсягах, порядку і в терміни, визначені законодавством, а також іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Комісію завдань; вимагати від посадових осіб операторів, провайдерів телекомунікацій, операторів поштового зв'язку, діяльність яких підлягає регулюванню і нагляду з боку Комісії, надання пояснень, необхідної інформації та документів; здійснювати контроль за якістю телекомунікаційних послуг, а також за додержанням суб'єктами ринку телекомунікацій законодавства, умов застосування технічних засобів у телекомунікаційних мережах загального користування, стандартів та інших нормативних актів у сфері телекомунікацій; перевіряти додержання ліцензійних умов операторами, провайдерами телекомунікацій та операторами поштового зв'язку; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції; притягати до дисциплінарної відповідальності керівників територіальних органів Комісії, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління; в установленому порядку проводити переговори і укладати галузеві угоди з представниками найманих працівників тощо.

Комісія складається з Голови та семи членів Комісії, яких призначає за поданням Прем'єр-міністра України на посади та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України. Голова та члени Комісії призначаються на посаду строком на п'ять років. Голова та жоден із членів Комісії не можуть обіймати посаду більше ніж десять років сумарно.

Голова та члени Комісії повинні бути громадянами України не старше 65 років, мати вищу освіту, практичний та управлінський досвід, стаж роботи в галузі зв'язку не менше чотирьох років.

Голова та члени Комісії не можуть бути власниками корпоративних прав операторів телекомунікацій та поштового зв'язку, виробників телекомунікаційного обладнання, діяльність яких відповідно до закону регулюється Комісією, отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати будь-яку посаду, в тому числі на громадських засадах.

Для здійснення нагляду за ринком телекомунікацій та ринком послуг поштового зв'язку посадові особи Комісії мають право: безперешкодного доступу на територію і в приміщення операторів, провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв'язку; надавати в межах своїх повноважень суб'єктам ринку телекомунікацій та ринку послуг поштового зв'язку обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів; застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про телекомунікації та поштовий зв'язок до суб'єктів ринків телекомунікацій та послуг поштового зв'язку; безоплатно отримувати від суб'єктів ринку телекомунікацій та послуг поштового зв'язку необхідні інформацію, пояснення та інші матеріали; інші права, визначені законодавством.

Державна інспекція зв'язку НКРЗ утворюється відповідно до законів України «Про телекомунікації» та «Про радіочастотний ресурс України» та діє на підставі положення, що затверджує НКРЗ.

Державна інспекція зв'язку здійснює такі повноваження та несе відповідальність за:

1) здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України та запобігання правопорушенням при користуванні ним у смугах радіочастот загального користування;

2) підготовку матеріалів для прийняття НКРЗ (ДІЕ) рішень за наслідками перевірок;

3) притягнення в установленому законом порядку до адміністративної відпові¬дальності осіб, винних у порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України;

4) здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.

Функції Державної інспекції електрозв'язку України (ДІЕ) виконує Український державний центр радіочастот, який належить до сфери управління Державного комітету зв'язку та інформатизації України, на який покладені повноваження Адміністрації зв'язку та радіочастот України. Державний комітет зв'язку та інформатизації України та Міністерство транспорту України було реорганізовано у Міністерство транспорту та зв'язку України згідно із указом Президента України від 16. 07. 2004 р.

Державна інспекція зв'язку України має у своєму складі відокремлені регіональні підрозділи Державної інспекції електрозв'язку.

ДІЕ України бере участь у присвоєнні радіочастот, позивних сигналів, оформленні дозволів на розроблення, модернізацію, виробництво, придбання, реалізацію, продаж, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також виведення їх з-за кордону; здійснює радіочастотний моніторинг, облік та державний нагляд за дотриманням належного використання радіочастотного ресурсу України спеціальними та загальними користувачами, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, норм радіовипромінювань відповідно до чинного законодавства України; здійснює керівництво та організацію діяльності регіональних ДІЕ; забезпечує координацію взаємодії регіональних ДІЕ з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями; здійснює державний нагляд за функціонуванням мереж зв'язку загального користування та відомчих мереж у частині їх взаємодії з мережами загального користування; забезпечує належний контроль за якістю надання послугу мережах зв'язку загального користування; розглядає справи щодо порушень законодавства про зв'язок і накладає адміністративні стягнення згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

ДІЕ України очолює начальник Державної інспекції електрозв'язку України, який одночасно є за посадою начальником Українського державного.

Керівники регіональних ДІЕ призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком -начальником ДІЕ України.

Від імені органів Державної інспекції зв'язку НКРЗ та Українського державного центру радіочастот Адміністрації зв'язку та радіочастот України розглядати справи про визначені цією статтею правопорушення мають право керівники цих органів та уповноважені ними посадові особи.