Безкоштовні юридичні покрокові інструкції та алгоритми:- Стягнення аліментів на дитину на підставі рішення суду
- Стягнення аліментів на дитяти (якщо один з батьків проживає за кордоном)
- Розірвання шлюбу в судовому порядку за позовом одного з подружжя
- Обмін (повернення) неякісного товару
- Щорічна основна відпустка
- Відновлення на роботі незаконно звільненого працівника
- Як виписати людину з квартири без його згоди


Складаємо індивідуальні позовні заяви по наступних напрямках:

Оплата за цю юридичну послугу значно дешевше розцінок юристів в офісах.

СІМЕЙНІ СПОРИ

(Розірвання шлюбу, поділу майна подружжя, стягнення аліментів, визначення порядку спілкування з дитиною і місця його проживання, встановлення і оспорювання батьківства, позбавлення батьківських прав та ін.)

ЖИТЛОВІ СПОРИ

(Про вселенні або виселення з житлового приміщення, визнання недійсними договорів купівлі-продажу, оренди, дарування нерухомого майна, спори при переході права власності на нерухоме майно в порядку спадкування, спори при наданні житлового приміщення за договором соціального найму, спори при розділі житлових приміщень та / або виділ частки в натурі, споры о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением та ін.)

ТРУДОВІ СПОРИ

(Невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати, вихідної допомоги та інших платежів при звільненні, незаконне звільнення або відсторонення від роботи, поновлення на роботі, заподіяння роботодавцем матеріального збитку працівнику і його майну, оспорювання факту наявності трудових відносин, внесення невірних записів у трудову книжку

СПРАВИ ПРО ВСТУП У СПАДЩИНУ

СТЯГНЕННЯ БОРГУ

Правильно складене позовну заяву-це ваш перший важливий крок до відстоювання Ваших інтересів у суді.
У серйозних життєвих питаннях не завжди варто ризикувати і самому робити те, що роблять професіонали.


Водный кодекс Украины (УК Украины). Научно-практический комментарий.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (495) 662-98-20: 441Статья 1. Основные понятия
Статья 2. Водное законодательство Украины
Статья 3. Водный фонд Украины
Статья 4. Земли водного фонда
Статья 5. Водные объекты общегосударственного и местного значения
Статья 6. Квартира воды (водные объекты)
Статья 7. Компетенция Верховной Рады Украины в области регулирования водных отношений
Статья 8. Компетенция Верховной Рады Автономной Республики Крым в области регулирования водных отношений
Статья 8 (1). Компетенция областных, Киевской и Севастопольской городских советов в области регулирования водных отношений
Статья 9. Компетенция районных Советов в области регулирования водных отношений
Статья 10. Компетенция сельских, поселковых, городских и районных в городах Советов в области регулирования водных отношений
Статья 11. Участие граждан и их объединений, других общественных формирований в осуществлении мероприятий по использованию и охране вод и воспроизведение водных ресурсов
Статья 12. Государственные целевые, межгосударственные и региональные программы использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов
Статья 13. Органы, осуществляющие государственное управление в области использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов
Статья 14. Компетенция Кабинета Министров Украины в области управления и контроля за использованием и охраной вод и воспроизведением водных ресурсов
Статья 15. Компетенция специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам экологии и природных ресурсов в области управления и контроля за использованием и охраной вод и воспроизведением водных ресурсов
Статья 15 (1). Компетенция центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны окружающей среды, в области управления и контроля за использованием и охраной вод и воспроизведением водных ресурсов
Статья 16. Компетенция специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам водного хозяйства в области управления и контроля за использованием и охраной вод и воспроизведением водных ресурсов
Статья 17. Компетенция центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр, в области управления и контроля за использованием и охраной вод и воспроизведением водных ресурсов
Статья 17 (1). Компетенция Совета министров Автономной Республики Крым в области управления и контроля за использованием и охраной вод и воспроизведением водных ресурсов
Статья 17 (2). Компетенция областных, Киевской, Севастопольской городских государственных администраций, органа исполнительной власти Автономной Республики Крым по охране окружающей природной среды в области управления и контроля за использованием
Статья 18 . Задача контроля за использованием и охраной вод и воспроизведением водных ресурсов
Статья 19. Государственный контроль за использованием и охраной вод и воспроизведением водных ресурсов
Статья 20. Общественный контроль за использованием и охраной вод и воспроизведением водных ресурсов
Статья 21. Государственный мониторинг вод
Статья 22. Экологическая экспертиза
Статья 23. Правовая защита и стимулирования работников, осуществляющих охрану и контроль в области использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов
Статья 24. Задача государственного учета вод
Статья 25. Государственный учет водопользования
Статья 26. Государственный учет поверхностных вод
Статья 27. Государственный учет подземных вод
Статья 28. Государственный водный кадастр
Статья 29. Организационно-экономические мероприятия по обеспечению рационального использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов
Статья 30. Сборы за специальное водопользование
Статья 31. Исключена
Статья 32. Исключена
Статья 33. Задача стандартизации и нормирование в области использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов
Статья 34. Стандартизация в области использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов
Статья 35. Нормативы в области использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов
Статья 36. Нормативы экологической безопасности водопользования
Статья 37. Экологический норматив качества воды водных объектов
Статья 38. Нормативы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ
Статья 39. Отраслевые технологические нормативы образования веществ, сбрасываемых в водные объекты и тех, что подаются на очистительные сооружения
Статья 40. Технологические нормативы использования воды
Статья 41. Регулирование сбрасывания в водные объекты веществ, для которых не установлены нормативы в области использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов
Статья 42. Водопользователи
Статья 43. Основные права водопользователей
Статья 44. Обязанности водопользователей
Статья 45. Ограничение прав водопользователей
Статья 46. Виды водопользования
Статья 47. Право общего водопользования
Статья 48. Специальное водопользование
Статья 49. Право на осуществление специального водопользования
Статья 50. Сроки специального водопользования
Статья 51. Пользование водными объектами (их частями) на условиях аренды
Статья 52. Исключена
Статья 53. Пользование водными объектами для нужд воздушного транспорта
Статья 54. Частичный или полный запрет пользования водными объектами
Статья 55. Основания для прекращения права специального водопользования
Статья 56. Порядок прекращения права специального водопользования
Статья 57. Возмещение ущерба, причиненного водопользователям прекращением права или изменением условий специального водопользования
Статья 58. Требования к качеству вод, которые используются для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения
Статья 59. Централизованное водоснабжение населения
Статья 60. Нецентрализованное водоснабжения населения
Статья 61. Использование подземных вод питьевого качества
Статья 62. Отнесение водных объектов к категории лечебных
Статья 63. Пользование водными объектами, которые отнесены к категории лечебных
Статья 64. Порядок пользования водами в оздоровительных, рекреационных и спортивных целях
Статья 65. Особенности специального водопользования и пользования водными объектами для нужд сельского и лесного хозяйства
Статья 66. Особенности специального водопользования и пользования водными объектами для промышленных и гидроэнергетических нужд
Статья 67. Особенности пользования водными объектами для нужд водного транспорта
Статья 68. Особенности специального водопользования и пользования водными объектами для нужд рыбного и охотничьего хозяйства
Статья 69. Особенности пользования водными объектами для противопожарных нужд
Статья 70. Условия сброса сточных вод в водные объекты
Статья 71. Ограничение, временный запрет (остановка) или прекращение сбрасывания сточных вод в водные объекты
Статья 72. Условия сбрасывания шахтных, карьерных и рудничных вод в водные объекты и возвращение сопутствующее-пластовых вод нефтегазовых месторождений к подземным горизонтам
Статья 73. Условия сброса дренажных вод в водные объекты
Статья 74. Накопители промышленных загрязненных сточных вод и технологические водоемы
Статья 75. Порядок захоронения загрязняющих веществ, отходов производства, сточных вод в глубокие подземные водоносные горизонты и возвращение сопутствующее-пластовых вод нефтегазовых месторождений к подземным горизонтам
Статья 76. Порядок эксплуатации водохозяйственных систем
Статья 77. Порядок эксплуатации водохранилищ
Статья 78. Обязанности водопользователей, которые эксплуатируют сооружения водохозяйственных систем
Статья 79. Классификация рек Украины
Статья 80. Особенности пользования малыми реками
Статья 81. Комплекс мероприятий по сохранению водности речек и охраны их от загрязнения
Статья 82. Регулирование стока рек, создание искусственных водоемов
Статья 83. Пользование пограничными водами
Статья 84. Пользование водами, которые испытали радиоактивное загрязнение
Статья 85. Пользование землями водного фонда
Статья 86. Проведение работ на землях водного фонда
Статья 87. Водоохранные зоны
Статья 88. Прибрежные защитные полосы
Статья 89. Ограничение хозяйственной деятельности в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах
Статья 90. Ограничение хозяйственной деятельности в прибрежных защитных полосах вдоль морей, морских заливов и лиманов и на островах во внутренних морских водах
Статья 91. Полосы отвода
Статья 92. Береговые полосы водных путей
Статья 93. Зоны санитарной охраны
Статья 94. Охрана и пользование водными объектами, отнесенными к природно-заповедного фонда
Статья 95. Охрана вод (водных объектов)
Статья 96. Условия размещения, проектирования, строительства, реконструкции и введения в действие предприятий, сооружений и других объектов, которые могут влиять на состояние вод
Статья 97. Условия размещения, проектирования, строительства, реконструкции и введения в действие предприятий, сооружений и других объектов, которые могут влиять на состояние рыбохозяйственных водных объектов
Статья 98. Запрет введения в действие предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод
Статья 99. Запрет сбрасывания в водные объекты отходов и мусора
Статья 100. Охрана поверхности водосборов и ледового покрова водоемов, водотоков, а также морей, их заливов и лиманов
Статья 101. Охрана вод от загрязнения и засорение вследствие потерь смазочного масла, горючего, химических, нефтяных и других загрязняющих веществ
Статья 102. Охрана внутренних морских вод и территориального моря
Статья 103. Предотвращение загрязнения вод удобрениями и химическими средствами защиты растений
Статья 104. Охрана водных объектов, отнесенных к категории лечебных
Статья 105. Охрана подземных вод
Статья 106. Проведение специальных работ по сооружению эксплуатационных скважин на воду
Статья 107. Вредное действие вод и мероприятия по предотвращению и устранению ее последствий
Статья 108. Неотложные мероприятия по предотвращению стихийного бедствия, вызванного вредным действием вод, авариям на водных объектах и ??ликвидации их последствий
Статья 109. Порядок рассмотрения споров по вопросам использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов
Статья 110. Ответственность за нарушение водного законодательства
Статья 111. Возмещение убытков, причиненных вследствие нарушений водного законодательства
Статья 112. Применение международных договоров
Статья 112. Применение международных договоров
комментированные кодексы - научно-практические комментарии к действующее законодательству Украины - Бесплатные кодексы и комментарии Украины - Кодексы Украины